Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
w Świętochłowicach

"Najlepszym lekarstwem dla człowieka, jest - drugi człowiek"

Kilka informacji o nas

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” został utworzony w 1994 roku z byłego hotelu robotniczego firmy „Prabud”, który Gmina Świętochłowice wykupiła i przystosowała na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Partnerami gminy był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz holenderska gmina Heiloo.

Do podstawowych zadań Domu Pomocy oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i opieki lekarsko-pielęgniarskiej należy m.in:

  • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
  • udzielenie niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu
  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
  • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności
  • działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców
  • zapewnienie pełnej rehabilitacji oraz udziału w terapi zajęciowej.
    Poza wymienionymi wyżej zadaniami, Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
W MDPS „Złota Jesień” działa pion opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców i opracowanie planów wsparcia naszych pensjonariuszy. W MDPS zatrudnionych jest 44 pracowników.

Pobyt w MDPS jest odpłatny, mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swoich dochodów, jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

Aktualności