Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mdpsswietochlowice.pl

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach ul. Imieli 12, 41-605 Świętochłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Strona MDPS „Złota Jesień” w Świętochłowicach.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • • • filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących ,

  • • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

  • • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-02-06.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Marian Sławik,

m.slawik@mdps.eu
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

327710450
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Imieli 12
41-605 Świętochłowice

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • MDPS „Złota Jesień” znajduje się w Świętochłowicach w dzielnicy Lipiny przy ulicy Imieli12. dojazd do budynku: Tramwaj nr17, nr 10(Lipiny-Łagiewniki, Ruda – Chorzów) – przystanek „Lipiny Targowisko” – 270 m pieszo;Autobus nr 840 (Zabrze- Katowice) – przystanek „Lipiny Targowisko” – 270 m pieszo; autobus 201 (Bytom- Chorzów) – przystanek „Lipiny Bukowego” – 600 m pieszo. samochód: dojazd ul. Imieli , parking ogólnodostępny.

  Budynek posiada główne wejście od strony ul. Imieli, przy którym znajdują się schody (8 stopni) antypoślizgowe, i poręcze z obydwu stron, drzwi 90 cm. Drugie wejście usytuowane od tyłu, od strony ogrodu, przy których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z łagodnym katem nachylenia, drzwi 90 cm. Przed każdym z wejść znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Obszar recepcyjny umiejscowiony jest na parterze budynku, w obszernym holu wyposażonym w miejsca spoczynkowe przestrzeń dla wózków. Na portierni zabudowana jest pętla indukcyjna obsługiwana przez portiera z dodatkowymi słuchawkami. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa z dodatkowym oświetleniem i poręczami oraz winda osobowa. korytarze są przystosowane do przemieszczania się niepełnosprawnych i wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Każde pomieszczenie wyposażone jet w system przypływowy oraz radiowęzeł z głośnikiem umożliwiającym przekazywanie informacji. W budynku na świetlicy III piętro znajduje się druga pętla indukcyjna. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz przewodnikiem. Pracownicy MOPS udzielają wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Winda w środku budynku, podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych od strony ogrodu. 2 pętle indukcyjne, jedna na portierni, druga w świetlicy III piętro. System przyzywowy, radiowęzeł, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wejścia z psem asystującym, pełna pomoc pracowników MOPS.

  Strony są wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki

  • zmiana kontrastu